Forskningsprosjekt

INSCI

 

Sunnaasstiftelsen støtter den internasjonale ryggmargsskadeundersøkelsen (INSCI)

 
inSCI_circle_www.sunnaasstiftelsen.no.png
 
 
 
 

resultatene fra INSCI-nor studien vil foreligge i løpet av 2019.

InSCI-Nor er en landsdekkende spørreskjemaundersøkelse og inngår i en internasjonal studie som inkluderer over 20 land fra alle verdensdeler (the International Spinal Cord Injury Survey; InSCI). Den norske delen av undersøkelsen, InSCI-Nor, er et samarbeidsprosjekt mellom Sunnaas sykehus, Haukeland universitetssykehus, St Olavs Hospital, Norsk ryggmargsskaderegister (Nor-SCIR) og Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS).

Formålet med undersøkelsen, som er initiert av Swiss Paraplegic Research i Nottwil, Sveits, er å beskrive livssituasjonen for personer med ryggmargsskade som bor og lever utenfor sykehus. Undersøkelsen vil også kartlegge faktorer som har sammenheng med helsetilstand og funksjonsnivå, levekår og livskvalitet, arbeid og deltagelse i samfunnet.

InSCI-Nor-undersøkelsen har bestått av et omfattende spørreskjema, og ble lansert den 19. oktober 2017 ved utsendelse av invitasjon til 1456 potensielle deltakere over hele Norge, dvs til personer som var 18 år eller eldre og som hadde vært innlagt til primærrehabilitering etter en ryggmargsskade ved en av de tre spinalenhetene i perioden 2000-2016.

Datainnsamlingen ble avsluttet 31.august 2018. Foreløpig opptelling indikerer at om lag halvparten av de som ble forespurt enten har returnert papirspørreskjemaet, svart på det nettbaserte skjemaet, eller svart via et telefonintervju. Resultater fra studien vil foreligge i løpet av 2019.

Formålet med InSCI-Nor er å framskaffe kunnskap som kan fremme rehabilitering, bedre levekårene og øke deltakelsen i samfunnet for personer med ryggmargsskade. Norge vil antageligvis på mange områder være et foregangsland innen ivaretakelse av personer med ryggmargsskade, men vi håper å kunne oppdage områder som kan forbedres også her i landet. Studien vil gi en unik mulighet til å sammenlikne det norske helsesystemet med mange land i verden, og er derfor et viktig verktøy for å få svar på områder som bør forbedres og prioriteres innen ivaretakelse av personer som lever med ryggmargsskade, både i Norge og mange andre land.

 
 

følg oss på sosiale medier